Fujisan's Kyareng

Thursday, October 7, 2021

Pain of an unrequited love!

 སྙིང་གཏམ་ངོས་ལེན། 

Confession of love 

 愛の告白

Chupa na bhi nahin ata, jata bhi nahin ata  

Don't know how to hide my love, nor do I know how to disclose it

གསང་དགོས་བསམ་ཡང་གསང་མ་ཤེས།

གསང་དགོས་བསམ་ཡང་གསང་མ་ཤེས།  ལབ་དགོས་བསམ་ཡང་ལབ་མ་ཤེས།

་ཁྱེད་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ལབ་དགོས་བསམ་ཡང་ལབ་མ་ཤེས།

ལག་ཐིལ་སྒང་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན།  བྲིས་བསུབ་མང་པོ་བྱེད་མྱོང་ཡོད།

ཁྱེད་གཅིག་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཁྱེད་གཅིག་ལས་གསང་དགོས་དོན་ངས་མ་ཤེས།

ཁྱེད་གཅིག་ལས་གསང་དགོས་དོན་ངས་མ་ཤེས།

ཁ་ཐོག་ལ་སྙིང་གཏམ་དེ་ཡོད་ཀྱང་།  ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་ངས་མ་ཤེས།

་ཁྱེད་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཁྱེད་ལ་ལབ་སྟངས་ངས་མ་ཤེས།

གསང་དགོས་བསམ་ཡང་གསང་མ་ཤེས།  ་་་་་

དགའ་པོ་བྱེད་སྟངས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས།  བུ་ང་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞུ།

གྲོགས་གཅིག་གི་བརྩེ་བའི་རེ་བའི་ནང་།  ཚེ་གཅིག་འདི་རྫོགས་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེ།

ཁྱེད་དང་ཐུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤིག་ཀྱང་།  བཟོ་ཡང་མི་ཐུབ་དེ་འདྲའི་ང་།

་ཁྱེད་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ལབ་དགོས་བསམ་ཡང་ལབ་མ་ཤེས།

ཐག་རིང་ཟུར་ནས་ཡིབ་བཞིན་དུ།  ཁྱེད་རང་སྲུང་ནས་བསྡད་མྱོང་ཡོད།

འདི་འདྲའི་ང་ཡི་སྙིང་གཏམ་དེ།  ཁྱེད་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུར་བཞེད་དགོས་དོན་ཅི།

ཁྱེད་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུར་བཞེད་དགོས་དོན་ཅི།

ང་ཡི་སེམས་ཀྱི་སྨྱོ་ཚུལ་ལ་བལྟོས།  གསལ་བཤད་ཞུ་སྟངས་ངས་མ་ཤེས།

་ཁྱེད་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ལབ་འདོད་ཆེ་ཡང་ལབ་མ་ནུས།

གསང་དགོས་བསམ་ཡང་གསང་མ་ཤེས།  ་་་་་

Video link here: https://www.youtube.com/watch?v=beyJY99Rusk

Full audio link: https://www.youtube.com/watch?v=X9MB_25XncQ

Note: This is one of the popular Indian movie, Bazigar, love songs wherein the boy sings in the unrequitted love and the girl discarding the real love goes for a sham love. As requested by some friends, here is the Tibetan translation.

No comments:

Post a Comment